Students & Alumni

Current Members

 • Ha-Min Son, PhD student, CS, 2023-
 • Ziwen Kan, PhD student, CS 2022 -
 • Fanyu Meng, PhD student, 2020-
 • Avishai Halev, PhD student, Applied Math, 2019-
 • Xin (Rex) Liu, PhD student, 2019-
 • Yongshuai Liu, PhD student, 2017-
 • Xiaoxiao Wang, PhD student, 2016-
 • Dr. Shahbaz Rezaeii, postdoc, 2023-
 • Dr. Chao Huang, postdoc, 2021-

Alumni

Academic Visitors

 • Huasen Wu (BeiHang University, 2010-2011)
 • GuanYing Ru (North Dakota State University, 2011)
 • Prof. Yanhui Lu (ZhengZhou University, 2010-2011)
 • Prof. GuangSong Yang (JiMei University, 2010)
 • Prof. Hui He (Harbin Institute of Technology, 2018)
 • Prof. Liang Bao (XiDian University, 2018)

Undergraduates